cheap original curry 2 shoes images of authentic nike air foamposite high quality original adidas superstar Nike Free Run Nordstrom Stephen Curry Shoes Foot Locker nike air max 87 nike roshe run in stock Cheap Adidas Nmd Sale authentic yeezys for sale by adidas 2016 Nike London Run Roshe Men Women Running Shoes Eastbay Under Armour Stephen Curry's deep discount prices on adidsa neo Nike Air Max Ultra 90 air jordan 3 for cheap nike roshe one flower for sale new balance 574 for sale online mt580 new balance for sale curry two for womens kids boys youth Nike Air Max 95 Eastbay air jordan 9 release dates and prices


SERBEST B?LGELER KANUNU

Kanun No: 3218
Kabul Tarihi: 06.06.1985
Yay?m Tarihi: 15.06.1985 Tarih ve 18785 Say?l? Resmi Gazete

B?R?NC? B?L¨ıM

GENEL H¨ıK¨ıMLER


Ama? ve Kapsam
Madde 1- Bu Kanun, T¨ırkiye'de ihracat i?in yat?r?m ve ¨ıretimi art?rmak, yabanc? sermaye ve teknoloji giri?ini h?zland?rmak, ekonominin girdi ihtiyac?n? ucuz ve d¨ızenli ?ekilde temin etmek, d?? finansman ve ticaret imkanlar?ndan daha fazla yararlanmak ¨ızere, serbest b?lgelerin kurulmas?, yer ve s?n?rlar?n?n tayini, y?netimi, faaliyet konular?n?n belirlenmesi, i?letilmesi, b?lgelerdeki yap? ve tesislerin te?kili ile ilgili hususlar? kapsar.
Yetki
Madde 2- T¨ırkiye'de serbest b?lgelerin yer ve s?n?rlar?n? belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Serbest b?lgelerin, kamu kurum ve kurulu?lar?nca, yerli veya yabanc? ger?ek veya t¨ızel ki?ilerce kurulmas?na, i?letilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.
Tan?mlar
Madde 3- Bu Kanun uygulamas?nda;
a) ??letici: Serbest b?lgeyi i?leten kamu kurum ve kurulu?unu, yerli ve yabanc? ger?ek veya t¨ızel ki?ileri,
b) Kullan?c?: Faaliyet ruhsat? alan ve b?lgede belli bir i?yeri bulunan ger?ek veya t¨ızel ki?iyi,
c) D?viz: T¨ırkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? taraf?ndan konvertibl say?lan paralar veya ?demeyi sa?layan her nevi hesap ve belgeleri,
ifade eder.
Faaliyet Konular?
Madde 4- Serbest b?lgelerde, Y¨ıksek Planlama Kurulu'nca uygun g?r¨ılecek her t¨ırl¨ı s?nai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yap?labilir.
Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kurulu?lar?na kanunlarla ve di?er mevzuatla verilen yetkiler serbest b?lgelerde uygulanmaz.

?K?NC? B?L¨ıM

SERBEST B?LGEN?N D¨ıZENLENMES?

B?lgenin D¨ızenlenme Esaslar?
Madde 5- (De?i?ik: Kanun No 4059; 20.12.1994 tarih ve 22147 say?l? Resmi Gazete)
Serbest b?lge ilan edilen yerlerde ihtiya? duyulacak arazi ve tesisler Kamula?t?rma Kanunu h¨ık¨ımlerine g?re sa?lanabilir.
Yerli veya yabanc? ger?ek veya t¨ızel ki?iler D?? Ticaret M¨ıste?arl???'ndan ruhsat almak kayd?yla serbest b?lgede faaliyette bulunabilirler.
Serbest b?lgede arazinin kullan?m?, yap? ve tesislerin projelendirilmesi, kurulmas? ve kullan?lmas?yla ilgili di?er b¨ıt¨ın izinler ve ruhsatlar b?lge m¨ıd¨ırl¨ı?¨ınce verilir ve denetlenir.
Serbest b?lgelerin asayi? hizmetleri polis taraf?ndan yerine getirilir.

Muafiyet ve Te?vikler

Madde 6- (De?i?ik: Kanun No: 5084; 06.02.2004 tarih ve 25365 say?l? Resmi Gazete)
Serbest b?lgeler g¨ımr¨ık b?lgesi d???nda say?l?r.
Bu b?lgelerde g¨ımr¨ık ve kambiyo m¨ıkellefiyetine dair mevzuat h¨ık¨ımleri uygulanmaz.
Kullan?c?lar?n tutmak zorunda olduklar? defterler ile d¨ızenleyecekleri belgelere ili?kin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 213 say?l? Vergi Usul Kanununun h¨ık¨ımlerine ba??ml? olmaks?z?n d¨ızenleme yapmaya Maliye Bakanl??? yetkilidir.
??leticiler ve kullan?c?lar yat?r?m ve ¨ıretim safhalar?nda Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi d??? te?viklerden yararland?r?labilir.

Serbest B?lgelerin Gelir ve Harcamalar?

Madde 7- (De?i?ik; Kanun No 4684; 03.07.2001 tarih ve 24451 say?l? Resmi Gazete)
Serbest b?lgelerden elde edilen gelirlerden;
a) Faaliyet ruhsat? ve izin belgesi kar??l??? tahsil edilecek ¨ıcretler,
b)
Yurtd???ndan b?lgeye getirilen mallar ile b?lgeden T¨ırkiye'ye ??kar?lan mallar?n CIF de?eri ¨ızerinden pe?in olmak ¨ızere binde 5 oran?nda ?denecek ¨ıcretler,
c) Serbest b?lgeyi i?leten ger?ek veya t¨ızel ki?ilerle yap?lacak s?zle?meler uyar?nca tahsil edilecek tutarlar,
d) B?lge faaliyetlerinden sa?lanan di?er gelirler,
?lgili idare taraf?ndan s?zle?meler gere?i t¨ızel ki?ilere yap?lan gelir pay? aktarmalar? d¨ı?¨ıld¨ıkten sonra T¨ırkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? nezdinde a??lacak bir ?zel hesaba yat?r?l?r. Bu hesapta toplanan tutarlardan ret ve iadeler d¨ı?¨ıld¨ıkten sonra kalan tutar, Ba?bakanl?k D?? Ticaret M¨ıste?arl??? merkez ?demelerini yapan merkez saymanl??? hesab?na yat?r?l?r. Merkez saymanl?k hesab?na yat?r?lan mebla??n y¨ızde 90'? genel b¨ıt?eye gelir, y¨ızde 10'u da serbest b?lgelerin kurulmas?, bak?m ve onar?m?, geli?tirilmesi, e?itim ve ara?t?rma faaliyetlerinin ger?ekle?tirilmesi ile d?? ticaretin desteklenmesi amac?yla kullan?lmak ¨ızere genel b¨ıt?eye ?zel gelir kaydedilir. ?zel gelir kaydedilen bu tutarlar Ba?bakanl?k D?? Ticaret M¨ıste?arl??? b¨ıt?esinde a??lacak tertiplere Maliye Bakanl???nca ?zel ?denek kaydedilir. Bu suretle ?denek kaydedilen miktarlardan y?l? i?inde harcanmayan tutarlar? ertesi y?l b¨ıt?esine devren ?zel gelir ve ?denek kaydetmeye Maliye Bakan? yetkilidir.
Serbest b?lgelerde yat?r?m ve tesis safhas?nda kullan?lan mallar, tevsi ve kapasite art?rmak amac?yla getirilen mallar, kullan?c?n?n kendisine ait olmayan bak?m ve onar?m maksad?yla getirilen mallar, b?lgelere ge?ici olarak getirilen ara?, gere? ve ekipmanlar, fason ¨ıretim amac?yla getirilen mallar birinci f?kran?n (b) bendi h¨ıkm¨ı uyar?nca bir ¨ıcrete tabi tutulmaz. Ancak, bak?m ve onar?m ile fason ¨ıretimde yarat?lan katma de?er ¨ızerinden bu ¨ıcret al?n?r.
T¨ırkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? nezdinde olu?turulan ?zel hesab?n i?leyi?i ile ?zel ?denekten yap?lacak harcamalara ili?kin usul ve esaslar Maliye Bakanl???n?n uygun g?r¨ı?¨ı ¨ızerine Ba?bakanl?k D?? Ticaret M¨ıste?arl???nca ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir. Gelirlerin zaman?nda yat?r?lmamas? halinde 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul¨ı Hakk?nda Kanun H¨ık¨ımleri uygulan?r.

¨ı?¨ıNC¨ı B?L¨ıM

MAL VE H?ZMETLER

B?lgedeki Mallar
Madde 8- Serbest B?lge ile T¨ırkiye'nin di?er yerleri aras?nda yap?lacak ticaret, d?? ticaret rejimine tabidir. Serbest b?lge ile di?er ¨ılkeler ve serbest b?lgeler aras?nda d?? ticaret rejimi uygulanmaz.
Bedeli 500 ABD dolar?n?n alt?nda olan T¨ırkiye mahre?li mallar iste?e ba?l? olarak ihracat i?lemine tabi tutulmayabilir.

Kambiyo ve Hizmetler
Madde 9-
Serbest b?lgelerdeki faaliyetlerle ilgili her t¨ırl¨ı ?demeler d?vizle yap?l?r. Bakanlar Kurulu ?demelerin T¨ırk Liras? olarak yap?lmas?na da karar verebilir.
Serbest b?lgede gemi ve liman hizmetleri i?letici taraf?ndan yap?l?r veya kamu kurum ve kurulu?lar?na, ger?ek veya t¨ızel ki?ilere yapt?r?l?r.

D?RD¨ıNC¨ı B?L¨ıM

?ALI?MA VE SOSYAL G¨ıVENL?K, KALDIRILAN VE UYGULANMAYAN H¨ıK¨ıMLER, Y?NETMEL?K

?al??ma ve Sosyal G¨ıvenlik Esaslar?
Madde 10- Serbest b?lgelerde, faaliyet g?sterecek i? yerlerinde yabanc? uyruklu y?netici ve vas?fl? personel ?al??t?r?labilir. Buna ait esaslar y?netmelikte belirlenir.
Serbest b?lgelerde T¨ırkiye Cumhuriyeti sosyal g¨ıvenlik mevzuat? h¨ık¨ımleri uygulan?r.

Kald?r?lan H¨ık¨ımler
Madde 11- 21 Aral?k 1953 tarihli ve 6209 say?l? Serbest B?lge Kanunu y¨ır¨ırl¨ıkten kald?r?lm??t?r.

Uygulanmayan H¨ık¨ımler
Madde 12- (De?i?ik; Kanun No 4684, 03.07.2001 tarih ve 24451 say?l? Resmi Gazete)
Serbest b?lgelerde 1580 say?l? Belediye Kanununun 15'inci maddesinin 5, 22, 25, 32 ve 47'nci bentleri d???nda kalan h¨ık¨ımleri; 5682 say?l? Pasaport Kanunu; 5683 say?l? Yabanc?lar?n T¨ırkiye'de Seyahat ve ?kametleri Hakk?ndaki Kanun ile 2007 say?l? T¨ırkiye'deki T¨ırk Vatanda?lar?na Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakk?ndaki Kanun ile ek ve de?i?iklikleri; 6224 say?l? Yabanc? Sermayeyi Te?vik Kanunu; 2677 say?l? Sivil Hava Meydanlar?, Limanlar ve S?n?r Kap?lar?nda G?rev ve Hizmetlerin Y¨ır¨ıt¨ılmesi Hakk?nda Kanun h¨ık¨ımleri ile di?er kanunlar?n bu kanuna ayk?r? h¨ık¨ımleri uygulanmaz.

Uygulama Y?netmeli?i
Madde 13- (De?i?ik; Kanun No 4684, 03.07.2001 tarih ve 24451 say?l? Resmi Gazete)
Bu Kanunda d¨ızenlenmesi y?netmeli?e b?rak?lan konularla, serbest b?lgelerde faaliyette bulunacak i?leticilerin te?ekk¨ıl tarz?, g?rev, yetki ve sorumluluklar?, bu i?letici ve kullan?c?lara verilecek faaliyet ruhsatlar? ve iptali, bunlar?n s?nai ve ticari sicillerinin tutulmas?, hesaba yapacaklar? ?demeler, serbest b?lge ile ilgili faaliyetlerin tabi olaca?? esaslar, b?lgelere giri? i?in verilecek izin belgesi ile g?rev kartlar?, ikamet izni ve ?al??ma esaslar? ve serbest b?lgelerin i?letilmesine dair di?er hususlar y?netmelikle d¨ızenlenir.
Ge?ici Madde 1- M¨ılga (Kanun No: 4771; 09.08.2002 tarih ve 24841 say?l? Resmi Gazete)
Ge?ici Madde 2- Bu Kanun, bir serbest b?lge i?in, o serbest b?lgenin faaliyete ge?mesinden itibaren uygulan?r. Faaliyete ge?i? tarihi ise, o serbest b?lge alan?n? ?evreleyen ?it, kule ve kap? in?aatlar?n?n tamamlanmas?, B?lge M¨ıd¨ırl¨ı?¨ı, Polis ve G¨ımr¨ık birimlerinin g?reve ba?lamas? suretiyle b?lgenin resmen a??l?? tarihidir.
Ge?ici Madde 3- (06.02.2004 tarih ve 25365 say?l? Resmi Gazete de yay?mlanan 5084 say?l? kanun ile eklenmi?tir.)
Bu maddenin y¨ır¨ırl¨ı?e girdi?i tarih itibar?yla bu Kanuna g?re kurulan serbest b?lgelerde faaliyette bulunmak ¨ızere ruhsat alm?? m¨ıkelleflerin;
a) Bu b?lgelerde ger?ekle?tirdikleri faaliyetleri dolay?s?yla elde ettikleri kazan?lar?, bu maddenin y¨ır¨ırl¨ı?e girdi?i tarih itibar?yla faaliyet ruhsatlar?nda belirtilen s¨ıre ile s?n?rl? olmak ¨ızere gelir veya kurumlar vergisinden m¨ıstesnad?r. Bu istisnan?n 31.12.1960 tarihli ve 193 say?l? Gelir Vergisi Kanununun 94'¨ınc¨ı maddesinin birinci f?kras?n?n (6) numaral? bendinin (b) alt bendi kapsam?nda yap?lacak tevkifata etkisi yoktur.
b) Bu b?lgelerde istihdam ettikleri personele ?dedikleri ¨ıcretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden m¨ıstesnad?r. Ancak, bu maddenin y¨ır¨ırl¨ı?e girdi?i tarih itibar?yla ruhsatlar?nda belirtilen s¨ıre 31.12.2008 tarihinden daha ?nceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamas?nda ruhsatta yer alan s¨ırenin biti? tarihi dikkate al?n?r.
c) Bu b?lgelerde ger?ekle?tirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yapt?klar? i?lemler 31.12.2008 tarihine kadar her t¨ırl¨ı vergi, resim ve har?tan m¨ıstesnad?r.
Serbest b?lgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi m¨ıkelleflerinin bu b?lgelerde imal ettikleri ¨ır¨ınlerin sat???ndan elde ettikleri kazan?lar? Avrupa Birli?ine tam ¨ıyeli?in ger?ekle?ti?i tarihi i?eren y?ll?k vergileme d?neminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden m¨ıstesnad?r. Bu istisnan?n Gelir Vergisi Kanununun 94'¨ınc¨ı maddesinin birinci f?kras?n?n (6) numaral? bendinin (b) alt bendi kapsam?nda yap?lacak tevkifata etkisi yoktur.

Y¨ır¨ırl¨ık
Madde 14- Bu Kanun yay?m? tarihinde y¨ır¨ırl¨ı?e girer.

Y¨ır¨ıtme
Madde 15- Bu Kanun h¨ık¨ımlerini Bakanlar Kurulu y¨ır¨ıt¨ır.